PRIVACYSTATEMENT Mw. Drs. A.A. Prast

Mw. Drs. A.A. Prast, psychotherapeut en psychoanalytica, verder te noemen mw. Prast, gevestigd te Amerongen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27352796 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe mw. Prast binnen haar Praktijk voor Psychotherapie en Psychoanalyse met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie mw. Prast persoonsgegevens verwerkt:
a.(potentiële) patiënten;
b.bezoekers aan de praktijk van mw. Prast (Praktijk voor Psychotherapie en Psychoanalyse Amerongen);
c.bezoekers van de website www.psychotherapieamerongen.nl
d.deelnemers aan bijeenkomsten in de praktijk
e.alle overige personen die met mw. Prast contact opnemen of van wie zij persoonsgegevens verwerkt

2. Verwerking van persoonsgegevens
Mw. Prast verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b.met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c.tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van mw. Prast zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
d.met toestemming van betrokkene eventueel met band- of video-opnames zijn gemaakt van sessies. Camerabeelden en bandopnames worden in beginsel na 30 dagen vernietigd.
Mw. Prast verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a.het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b.het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd, dan wel toestemming heeft verleend.

3. Rechtsgrond
Mw. Prast verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a.toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b.uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c.een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d.een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

4. Verwerkers
Mw. Prast kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van mw. Prast persoonsgegevens verwerken. Mw. Prast sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

5. Persoonsgegevens delen met derden
Mw. Prast deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Mw. Prast deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

6. Doorgifte buiten de EER
Mw. Prast geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt mw. Prast ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

7. Bewaren van gegevens
Mw. Prast bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Mw. Prast hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a.medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b.(financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

8. Wijzigingen privacystatement
Mw. Prast kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van mw. Prast gepubliceerd.

9. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht mw. Prast te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met mw. Prast door een schriftelijk verzoek te sturen naar de praktijk van mw. Prast, postadres: de Del 21, 3958 EH te Amerongen.
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop mw. Prast persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met mw. Prast. Een klacht tracht zij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).